Geometria analityczna

Geometria analityczna - (PR) Znajdź liczbę b, dla której figura ograniczona prosta o równaniu y=2 ... Zadanie 80

Zadanie 80.

Znajdź liczbę b, dla której figura ograniczona prosta o równaniu y=2, osiami układu współrzędnych i wykresem funkcji f określonej wzorem f(x)=x+b, jest czworokątem o polu 6.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - (PP) Oblicz pole trójkąta ograniczonego prostą y=-2/3x-2 i osiami układów współczesnych. Zadanie 79

Zadanie 79.

Oblicz pole trójkąta ograniczonego prostą y=-\frac{2}{3}x-2 i osiami układów współrzędnych.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - (PP) Napisz równanie stycznej do okręgu, do którego należy punkt A. Zadanie 78

Zadanie 78.

Napisz równanie stycznej do okręgu, do której należy punkt A.
A. (x+3)^{2}+(y-5)^{2}=40 i A=(-9,7).

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - (PP) Wiadomo, że punkt A1 jest obrazem punktu A w symetrii względem osi OX. Zadanie 77

Zadanie 77.

Wiadomo że punkt A_{1}=(-2a+1;6) jest obrazem punktu A=(-7;3b-9) w symetrii

A. Osi x
B. Osi y
C. Początku ukłądu współrzędnych
Wyznacz a i b

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - (PP) Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt C, która jest równoległa do boku AB. Zadanie 76

Zadanie 76.

Punkty A=(-6;-4), B=(6,2) oraz C=(-2,8) są wierzchołkami trójkąta. Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt C, która jest:

A. Równoległa do boku AB
B. Prostopadła do boku AB

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - (PP) Napisz równanie okręgu o średnicy AB. Zadanie 75

Zadanie 75.

Napisz równanie okręgu o średnicy AB, jeśli wiesz że A=(-2;3) i B=(5;3).

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - (PP) Oblicz dla jakich wartości parametru m proste p i r są prostopadłe. Zadanie 74

Zadanie 74.

Oblicz dla jakich wartości parametrów m proste p i r są prostopadłe p:y=(m-3)x+1 r:y=(m+3)x+2.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - (PP) Uzasadnij, że czworokąt jest prostokątem. Zadanie 73

Zadanie 73.

Uzasadnij, że czworokąt ABCD jest prostokątem, jeśli A=(0;4) B=(2;2) C=(7;7) D=(5,9).

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - (PP) Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt A. Zadanie 72

Zadanie 72.

Dane są punkty A=(-3;5) i prosta l o równaniu 2x-4y+1=0. Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt A, który jest

A. Równoległa do prostej l.
B. Prostopadła do prostej l.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - (PP) Dwa wierzchołki trójkąta ABC mają współrzędne A(2;1), B(1;4). Zadanie 71

Zadanie 71.

Dwa wierzchołki trójkąta ABC mają współrzędne A:(2;1), B:(1;4). Punkt C znajduje się na osi OY. Wyznacz wszystkie możliwe położenia punktu C, takie, że trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wejdź i odbierz koszulkę