Geometria analityczna

Geometria analityczna - (PR) Zaznacz na rysunku zbiory. Zadanie 98

Zadanie 98.

Zaznaczyć na rysunku zbiory:

A. A={(x,y)\in\Re^{2}:(x+y>2)\cup(x<3)}
B. B={(x,y)\in\Re^{2}:(x^{2}+y^{2}=1)\to(2x=y)}
C. C={(x,y)\in\Re^{2}:(x>y)\to(x+y>0)}
D. D={x\in\Re:Ay(x+y^{2}\le 3)}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 11. Zadanie 97

Zadanie 97.

Punkt S(-3,5) jest środkiem odcinka AB. Wyznacz współrzędne punktów A i B, jeżeli punkt A leży na osi OX, a punkt B na osi OY.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 10. Zadanie 96

Zadanie 96.

Wyznacz równanie prostej zawierającej środkową CD trójkąta ABC, którego wierzchołkami są punkty: A(-2,-1), B(6,1), C(-7,10).

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 9. Zadanie 95

Zadanie 95.

Oblicz pole rombu ABCD o wierzchołkach A(-11,-17), B(5,-4), którego przekątne przecinają się w punkcie (1,-1).

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 8. Zadanie 94

Zadanie 94.

Punkty A(-2,-2), B(1,0), C(3,8) i D(1,5) są kolejnymi wierzchołkami czworokąta. Oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych tego czworokąta.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 7. Zadanie 93

Zadanie 93.

Dla jakiej liczby a proste ax-y=3 i y=(a-4)x+\sqrt{2} są prostopadłe?

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 6. Zadanie 92

Zadanie 92.

Podstawą trójkąta równoramiennego ABC jest odcinek AB, gdzie A(-2,1), B(6,1). Wyznacz współrzędne wierzchołka C, wiedząc, że należy on do prostej y=x+2.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 5. Zadanie 91

Zadanie 91.

Odcinek o końcach A(3,-2) i B(7,-10) jest przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego. Podaj współrzędne środka okręgu opisanego na tym trójkącie i oblicz promień tego okręgu.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 4. Zadanie 90

Zadanie 90.

Dany jest trójkąt o wierzchołkach A(-2,1), B(4,4) i C(1,7). Uzasadnij, że wysokość tego trójkąta opuszczona z wierzchołka A zawiera się w dwusiecznej kąta CAB.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 3. Zadanie 89

Zadanie 89.

Punkt P należy do odcinka o końcach A(-1,-1) i B(7,5). Wyznacz współrzędne punktu P, wiedząc, że |AP|=\frac{1}{4}|AB|.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO