Matematyka zadania

Funkcje

Zadanie 1.

Która z podanych liczb należy do zbioru wartości funkcji f określonej wzorem f(x)=3^{x} +4.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 2.

Podaj dziedzinę i miejsce zerowe funkcji.

a) f(x)=\frac{z}{z-2}

b) f(x)=\frac{z-1}{3z+4}

c) f(x)=\frac{3z-3}{(2x-1)(z-1)}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 3.

Podaj dziedzinę funkcji f.

a) f(x)=\frac{1}{x}+\frac{3}{3+x}

b) f(x)=\frac{2-x}{6x+4}-\frac{x+5}{\sqrt{6}-\sqrt{2}x}

c) f(x)=\frac{x^{2}}{x+1}-\frac{4x}{(3x-1)(x-1)}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 4.

Podaj dziedzinę i miejsca zerowe funkcji f.

a) f(x)=\sqrt{x+5}

b) f(x)=\sqrt{3-x}

c) f(x)=\frac{\sqrt{2x}}{x-7}

d) f(x)=\frac{3x-2}{\sqrt{8-x}}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 5.

Dana jest funkcja f(x) =\frac{x^{2} -3x +9}{x-3}. Ile miejsc zerowych ma ta funkcja.

A.Funkcja f ma jedno miejsce zerowe równe -3
B.Funkcja f ma jedno miejsce zerowe równe 3
C.Funkcja f ma dwa miejsce zerowe równe 3,-3
D.Funkcja f nie ma miejsc zerowych

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 6.

Wskaż dziedzinę funkcji f(x) =\sqrt{9-\frac{4x-3}{2}}.

A.<\frac{15}{4};\infty)
B.(-\infty;\frac{15}{4}>
C.(-\infty;\frac{21}{4}>
D.<\frac{21}{4};\infty)

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 7.

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y=f(x).
Wskaż dziedzinę funkcji y=-f(x).

Wskaż dziedzinę funkcji y= -f(x)

A.(-3;5>
B.<-5;3)
C.<-2;3>
D.<-3;2>

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 8.

Wskaż zbiór wartości funkcji f(x)=2^{-x}-2

A.(-\infty;-2)
B.(-2;\infty)
C.(2;\infty)
D.<-2;\infty)

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 9.

Zbadaj przebieg zmienności funkcji
f(x)=\frac{x^{2}-2x+3}{x^{2}+2x-3} i naszkicuj jej wykres.
Odczytaj z wykresu liczbę rozwiązań równania f(x)=m oraz zbiór wartości funkcji f(x).

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 10.

Dziedziną funkcji f(x)=\sqrt{16-x^{2}} jest zbiór?

A. (-\infty;4)
B. <4;\infty)
C. (-\infty;4)\cup(4;\infty)
D. <-4;4>

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 11.

Liczba 2log_{2}5+log_{2}0,04 jest równa

A.-1
B.0
C.3
D.log_{2}5

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 12.

Funkcja f której fragment wykresu przedstawiono na rysunku określona jest jednym z poniższych wzorów. Wskaż wzór funkcji f.

Teraz matura Zestaw C Zadanie 10

A.f(x)=3^{-x}
B.f(x)=-3^{-x}
C.f(x)=(\frac{1}{3})^{-x}
D.f(x)=-(\frac{1}{3})^{-x}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 13.

Funkcja f, określona wzorem f(x)=(1-m^{2})x-3 jest rosnąca. Wynika stąd, że m jest dowolną liczbą ze zbioru?

A.{-1,1}
B.(-\infty,-1)
C.(-\infty;-1)\cup(1;\infty)
D.(-1;1)

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 14.

Punkt P=(a,a) należy do wykresu funkcji f(x)=(1-a)x-a. Oblicz a.

A.a=0
B.a=-1  lub  a=0
C.a=0  lub  a=1
D.a=-1

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 15.

Funkcja W jest określona wzorem W(x)=2015(x-2)^{2015}-1. Wartość tej funkcji dla argumentu 1 jest równa?

A.-2016
B.2014
C.2015
D.4030

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 16.

Proste y=\frac{a}{2}x 3 i y=2x+b przecinają się w punkcie o współrzędnych (2,-3). Wynika z tego że:

A. a=0, b=7
B. a=0, b=8
C. a=-\frac{14}{3}, b=-7
D. a=0, b=-7

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 17.

Wyznacz dziedzinę funkcji f(x)=\sqrt{(2-x)(2x+5)-7}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 18.

Funkcja f określona jest wzorem f(x)=\frac{2x^{3}}{x^{6}+1} dla każdej liczby rzeczywistej x. Wtedy f(-\sqrt[3]{3}) jest równa

A. -\frac{\sqrt[3]{9}}{2}
B. -\frac{3}{5}
C. \frac{3}{5}
D. \frac{\sqrt[3]{3}}{2}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 19.

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji homograficznej y=f(x), której dziedziną jest zbiór D=(-\infty;3)\cup(3;\infty).

Matura 2016 rozszerzona zadanie 3

Równanie |f(x)|=p z niewiadomą x ma dokładnie jedno rozwiązanie

A. w dwóch przypadkach: p=0 lub p=3
B. w dwóch przypadkach: p=0 lub p=2
C. tylko wtedy, gdy p=3
D. tylko wtedy, gdy p=2

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 20.

Wyznacz dziedzinę funkcji f oznaczonej wzorem:

a) f(x)=3x-5
b) f(x)=\frac{x+1}{x-9}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 21.

Dla jakiego parametru k punkt P(2k,7) należy do wykresu funkcji f(x)=(3+k)x-2?

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 22.

Czy istnieje funkcja nieparzysta o dziedzinie R, która jest malejąca w R.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 23.

Zawsze, gdy -1 i 1 należą do dziedziny funkcji nieparzystej, to 0 też należ do dziedziny.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 24.

Funkcja f(x)=log a x jest określona dla wszystkich a>0 .

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 25.

Istnieje funkcja nieparzysta i zarazem parzysta o dziedzinie R.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 26.

Zawsze, gdy wartości funkcji są dodatnie, to funkcja jest rosnąca.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 27.

Liczba punktów wspólnych prostej y=-x z wykresem funkcji y=0,5x^{2}-2x+3 wynosi.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 28.

Na rysunku jest podany wykres funkcji f. Naszkicuj wykres funkcji g opisanej wzorem g(x)=f(x-1)+4, a następnie odczytaj z rysunku:

Na rysunku jest podany wykres funkcji f. Określ dziedzinę, zbiór wartości.
a) Dziedzinę funkcji g
b) Zbiór wartości funkcji g
c) Wartość funkcji g dla argumentu -1
d) Argumenty, dla których funkcja g przyjmuje wartości równe 4.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 29.

Na rysunku jest podany wykres funkcji f.Naszkicuj wykres funkcji g określonej wzorem g(x)=f(x+3)-2, a następnie odczytaj z rysunku:

Na rysunku jest podany wykres funkcji f(x), Naszkicuj wykres funkcji g(x)=f(x+3)-2

a) Miejsce zerowe funkcji g
b) Współrzędne przecięcia wykresu funkcji g z osią OY
c) Maksymalne przedziały w których funkcja g jest rosnąca
d) Najmniejsza wartość funkcji g

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 30.

Ilość miejsc zerowych funkcji f określonej wzorem f(x)=\begin{cases}2x+4&\text{dla}x\in(-\infty,-1>\\x^{2}-1&\text{dla}x\in(-1,3)\\x+5&\text{dla}x\in<3,\infty)\end{cases} wynosi:

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 31.

Dziedziną funkcji f określonej wzorem f(x)=\sqrt{15+3x}-\sqrt{3-x} jest zbiór:

A. R \ {-5,3}
B. (-5,3)
C. (-\infty,-5>
D. <-5,3>

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 32.

Zbiorem wartości funkcji f określonej wzorem f(x)=|x|-12 jest zbiór:

matura-zadanie-13

A. (0,+\infty)
B. (-12,+\infty)
C. (0,+\infty)
D. (-12,+\infty)

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 33.

Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji f(x)=x^{2} o 6 jednostek w lewo to:

A. y=(x+6)^{2}
B. y=(x-6)^{2}
C. y=x^{2}-6
D. y=x^{2}+6

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 34.

Na rysunku naszkicowany jest wykres pewnej funkcji kwadratowej f.

wykres-funkcji

a) Podaj rozwiązania równania f(x)=3
b) Podaj zbiór rozwiązań nierówności f(x)\ge-2
c) Podaj zbiór rozwiązań nierówności f(x)<-1
d) Określ znak iloczynu miejsc zerowych funkcji.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 35.

Wyznacz dziedzinę funkcji f(x)=\sqrt{\frac{|x-1|-4}{x+2}}| oraz g(x)=f(x+1)| i h(x)=f(|x|).

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 36.

Niech f(x)=x^{2}. Narysować wykres funkcji g(x)=|f(x-1)-4| i określić liczbę rozwiązań równania g(x)=m w zależności od parametru m.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 37.

Naszkicuj wykres funkcji f danej wzorem f(x)=\frac{-3}{x} wiedząc, że dziedziną tej funkcji jest zbiór wszystkich liczb nieparzystych z przedziału <-7;7>. Wskaż na wykresie funkcji wszystkie punkty, których obie współrzędne są liczbami całkowitymi.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 38.

Wykonaj wykres funkcji f(x)=3^{x} i korzystając z niego naszkicuj wykres funkcji:

a) y=f(-x)
b) y=-f(x)
c) y=f(x-3)

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 39.

f(x)=\frac{\sqrt{log}tgx}{x^{2}+x+5}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 40.

f(x)=\sqrt{ln\frac{x+1}{x}}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 41.

f(x)=\frac{|x|\sin{x}}{x^{2}+1}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 42.

Określ dziedzinę funkcji. Czy funkcja jest parzysta, nieparzysta.

f(x)=x^{2}log|x|.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 43.

Określ dziedzinę funkcji. Czy funkcja jest parzysta, nieparzysta.

f(x)=xlog\frac{3-x}{3+x}.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 44.

Określ dziedzinę funkcji. Czy funkcja jest parzysta, nieparzysta.

f(x)=|x|(2^{x}+2^{-x}).

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 45.

Na rysunku przedstawiono pewną funkcję y=f(x) określoną w przedziale <-6;6>. Omów własności.

omow-wlasnosci

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 46.

Wyznacz dziedzinę funkcji:

a) f(x)=4\frac{5x}{2x^{2}+4x+10}
b) f(x)=log(-x^{2}-3x-10)+\sqrt{-x^{2}+3x+10}
c) f(x)=\sqrt[4]{\frac{2x-1}{-x^{2}+3x+10}}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 47.

Wyznacz granice:

a) \lim_{x\to-\infty} \frac{-x^{5}-3x}{x^{2}-2x}
b) \lim_{x\to\infty}\frac{-x^{5}-3x}{x^{2}-2x}
c) \lim_{x\to0^{-}}\frac{-x^{5}-3x}{x^{2}-2x}
d) \lim_{x\to0^{+}}\frac{-x^{5}-3x}{x^{2}-2x}
e) \lim_{x\to2^{-}}\frac{-x^{5}-3x}{x^{2}-2x}
f) \lim_{x\to2^{+}}\frac{-x^{5}-3x}{x^{2}-2x}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 48.

Napisz, czy podana wyżej funkcja f(x)=\frac{-x^{5}-3x}{x^{2}-2x} posiada asymptoty.
Sprawdź- teorie na platformie, czy ta funkcja posiada asymptoty ukośne y=ax+b, czyli policz granicę:

a=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x} i b=\lim{x\to\infty}(f(x)-ax)
a=\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x} i b=\lim_{x\to-\infty}(f(x)-ax).

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 49.

Sprawdź czy podana funkcja jest ciągła:
\begin{cases}x^{2}+2x+3&&&x<-1\\\frac{x-1}{x^{2}-1}&&&x\in(-1,1)\cup(1,\infty)\\2&&&x\in{-1,1}\end{cases}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 50.

Dziedzina funkcji f jest zbiór  D_{1}=<-8;7>. Podaj dziedzinę funkcji g jeśli:

a) g(x)=f(x+2)
b) g(x)=f(x-10)
c) g(x)=f(x-137)
d) g(x)=f(x+2009)

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 51.

Miejscami zerowymi funkcji f są liczby -4, 0 oraz 6, a jej zbiorem wartości przedział liczbowy <-3,5). Podaj miejsca zerowe oraz zbiór wartości funkcji g, jeśli g(x)=f(x+8).

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 52.

Wykres funkcji f ma z osią OY punkt wspólny o współrzędnych (0,-7). Jaką wartość przyjmuje funkcja g, opisana wzorem g(x)=f(x-100), dla argumentu 100?

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 53.

Do prostej k:3x-5y+8=0 należy punkt o współrzędnych

A. (4,4)
B. (2,-3)
C. (-3,-4)
D. (-2,5)

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 54.

Na przejechanie 130km autostrady samochód zużywa 7,8l benzyny. Wskaż wzór wyrażający liczbę y przebytych kilometrów w zależności od ilości x zużytego paliwa (w litrach). Przyjmij, że paliwo jest spalane w sposób jednostajny:

A. y=\frac{50}{3}x
B. y=frac{50}{3x}
C. y=\frac{3}{50}x
D. y=\frac{3}{50x}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 55.

Dana jest parabola y=\frac{1}{6}x^{2}-\frac{1}{2}. Wyznacz równanie stycznej do tej paraboli, jeśli styczna tworzy z osią OX kąt 120^{o}.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 56.

Na rysunku obok przedstawiono wykres funkcji f:<-3;8>\to R. Największa wartość tej funkcji w przedziale <0;5> jest równa:

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 57.

Wyznacz dziedzinę funkcji f(x)=\sqrt{15+2x-x^{2}}+\sqrt{1-x}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 58.

Wyznacz dziedzinę funkcji f oznaczonej wzorem:

a) f(x)=3x-5

b) f(x)=\frac{x+1}{x^{2}-9}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 59.

Sporządź wykres funkcji f określonej wzorem:

a) f(x)=-3x+2 i x\in<-3,2)

b) f(x)=3x+2 x\in R

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 60.

Sprawdź czy funkcje są parzyste lub nieparzyste:

1) g(x)=x\log_{7}\frac{x+2}{x-2}
2) h(x)=6\sqrt{x}-\sqrt{-x}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 61.

Do wykresu funkcji f(x)=\frac{1}{3}x^{2}+mx+1 należy punkt A o odciętej x=-3. Styczna poprowadzona do wykresu funkcji f w tym punkcie, jest nachylona do osi Ox pod kątem 60^{o}. Wyznacz wartość parametru m.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 62.

Współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu funkcji f określonej wzorem f(x)=-x^{2}+\frac{2}{x} w punkcie A=(2,-3) jest równy

A. -4,5
B. -3
C. 2
D. 5,(7)

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 63.

Na rysunku obok przedstawiono wykres funkcji f:<-5;8>\to R. Funkcja f jest niemalejąca w przedziale:

A. <-4;5>
B. <-2;8>
C. <-5;1>
D. <-5;8>

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 64.

Wykres funkcji y=2^{x}+1 jest symetryczny względem osi OY do wykresu funkcji:

A. y=2^{x}-1
B. y=-2^{x}+1
C. y=-2^{x}-1
D. y=2^{-x}+1

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 65.

Naszkicuj wykres funkcji f. Odczytaj z wykresu argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości mniejsze od m.

A. f(x)=4^{x}, m=1
B. f(x)=2^{-x}, m=4
C. f(x)=(\frac{\sqrt{2}}{2})^{x}, m=4

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 66.

Zapisz wzór funkcji g, wiedząc, że jej wykres otrzymano przez przesunięcie wykresu funkcji f(x)=2^{x} wzdłuż osi OX.

A.
B.
C.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 67.

Dana jest funkcja f(x)=2^{x}. Naszkicuj w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji g i h. Odczytaj współrzędne punktów wspólnych tych wykresów.

A. g(x)=f(x)-1, h(x)=f(x-1)
B. g(x)=f(x)=2, h(x)=f(x+1)
C. g(x)=f(-x), h(x)=f(x+2)
D. g(x)=f(x)-4, h(x)=-f(x)

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 68.

Sprawdź, czy punkt A należy do wykresu funkcji f.

A. f(x)=(\frac{2}{3})^{x}, A(-3;3\frac{3}{8})
B. f(x)=(\frac{4}{3})^{x}, A(\frac{1}{2};\frac{2}{3})
C. f(x)=(\frac{3}{2})^{x}, A(\frac{1}{2};\frac{\sqrt{6}}{2})

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 69.

Punkty A i B należą do wykresu funkcji f. Oblicz a i b.

A. f(x)=4^{x}, A(\frac{3}{2};a), B(b;\frac{1}{16})
B. f(x)=(\frac{1}{2})^{x}, A(-3;a), B(b;\sqrt[3]{2})
C. f(x)=(\frac{3}{2})^{x}, A(0;a), B(b,\frac{8}{27})
D. f(x)=(\frac{\sqrt{2}}{2})^{x}, A(-2,a), B(b,\frac{1}{2})

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 70.

Ile punktów wspólnych ma wykres funkcji f(x)=\log_{2}(-x) z prostą k:x+y+1=0?

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 71.

Każdej liczbie naturalnej przyporządkujemy jej resztę z dzielenia przez 5/

A. Podaj kilka argumentów oraz odpowiadające im wartości.
B. Podaj trzy argumenty dla których wartość tej funkcji wynosi 2.
C. Określ zbiór wartości tej funkcji.
D. Jakimi liczbami są miejsca zerowe funkcji.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 72.

Na podstawie wykresu określ własności funkcji:

A. Dziedzina
B. Zbiór wartości
C. Monotoniczność
D. Miejsca zerowe
E. Wartość największa, wartość najmniejsza
F. Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości: niedodatnie, a dla jakich nieujemne.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 73.

Dany jest wykres funkcji y=f(x). Narysuj wykres funkcji h(x)=f(x-2) oraz wykres funkcji g(x)=f(-x).

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 74.

Określ dziedzinę funkcji f(x)=\frac{\sqrt{x^{2}+x-6}}{\sqrt{9-x^{2}}}.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 75.

Dany jest wykres funkcji f:(-4;4)\to\Re. Podaj jego przedziały monotoniczności i miejsca zerowe oraz argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartości dodatnie.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 76.

Naszkicuj wykres funkcji f. korzystając z wykresu funkcji y:

A. f(x)=|x|-\frac{1}{2}
B. f(x)=|x|+4
C. f(x)=|x-5|
D. f(x)=|x+\frac{3}{2}
E. f(x)=|x+3|-1
F. f(x)=|x-2|+3

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 77.

Funkcja f jest określona wzorem f(x)=\begin{cases}-x^{2}+9&\text{gdy}\hspace{1mm}x\le 2\\5&\text{gdy}\hspace{1mm}2<x\le 3\\-x+8&\text{gdy}\hspace{1mm}x>3\end{cases}.

Określ miejsca zerowe funkcji g określonej wzorem g(x)=f(-x), korzystając z odpowiedniego rysunku.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 78.

Dziedzina funkcji f (rysunek obok) jest przedział (-5,2>. Podaj dziedzinę i naszkicuj wykres funkcji g.

b) g(x)=f(|x|-3)
d) g(x)=f(2-|x|)

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 79.

y=2\frac{x-1}{\sqrt{x-1}}. Sporządź wykres funkcji:

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 80.

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f:<-3;4>\to\Re. Jeśli g(x)=f(-x), to zbiorem wartości funkcji g jest przedział:

A. <-3;1>
B. <-1;3>
C. <-3;4>
D. <-4;3>

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 81.

Jeśli punkt A(\frac{a}{2},-1) należy do wykresu funkcji y=\frac{1}{2x}, to:

A. a=-1
B. a=-\frac{1}{2}
C. a=\frac{1}{2}
D. a=1

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 82.

Wykres funkcji f(x)=3\cdot{}3^{-x} przedstawiono na rysunku:

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 83.

Jeśli do wykresu f(x)=\frac{a}{x+1}-2 należy punkt P(2,-1) to:

A. a=-1
B. a=1
C. a=2
D. a=3

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 84.

Na rysunku obok przedstawiono wykres funkcji f:(-3;7)\to\Re. Nierówność x\cdot{}f(x)<0 jest spełniona przez każdą liczbę:

A. x\in(-3;0)
B. x\in(0;2)
C. x\in(-3;2)
D. x\in(0;7)

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 85.

Jeśli do wykresu funkcji f(x)=(\frac{1}{\sqrt{2}})^{x}+a należy punkt P(-2,3), to:

A. a=\frac{1}{\sqrt{2}}
B. a=1
C. a=\sqrt{2}
D. a=2

Zobacz rozwiązanie wideo: