Geometria analityczna

Geometria analityczna - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 17. Zadanie 86

Zadanie 86.

Okręgi o promieniach 3 cm i 8 cm są styczne wewnętrznie. Najmniejsza możliwa odległość miedzy środkiem większego okręgu i punktem należącym do mniejszego okręgu jest równa:

A. 2 cm
B. 3 cm
C. 4 cm
D. 5 cm

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 12. Zadanie 85

Zadanie 85.

Wybierz równanie prostej równoległej do prostej 3x+2y-4=0.

A. y=-\frac{3}{2}x+5
B. y=\frac{3}{2}x-4
C. y=-\frac{2}{3}x+4
D. y=\frac{2}{3}x+5

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 8. Zadanie 84

Zadanie 84.

Jeśli punkt A(-3,7) należy do okręgu o środku O(3,-1), to promień tego okręgu jest równy:

A. 6
B. 8
C. 6\sqrt{2}
D. 10

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 30. Zadanie 83

Zadanie 83.

Punkt S(a,b) jest środkiem odcinka o końcach A(-4,4), B(b,8). Wyznacz współrzędne a i b.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 19. Zadanie 82

Zadanie 82.

Punkt A(4,1) należy do okręgu o środku S(-3,0). Średnica tego okręgu jest równa:

A. 8
B. 2\sqrt{2}
C. 5\sqrt{2}
D. 10\sqrt{2}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - (PR) Narysuj obraz kwadratu w jednokładności o środku O i skali k. Zadanie 81

Zadanie 81.

Dany jest kwadrat ABCD o boku długości 2 cm (rysunek obok). Narysuj obraz tego kwadratu w jednokładności o środku w punkcie:

A. O_{1} i skali 2
B. O_{2} i skali \frac{1}{2}
C. O_{3} i skali -2

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - (PR) Znajdź liczbę b, dla której figura ograniczona prosta o równaniu y=2 ... Zadanie 80

Zadanie 80.

Znajdź liczbę b, dla której figura ograniczona prosta o równaniu y=2, osiami układu współrzędnych i wykresem funkcji f określonej wzorem f(x)=x+b, jest czworokątem o polu 6.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - (PP) Oblicz pole trójkąta ograniczonego prostą y=-2/3x-2 i osiami układów współczesnych. Zadanie 79

Zadanie 79.

Oblicz pole trójkąta ograniczonego prostą y=-\frac{2}{3}x-2 i osiami układów współrzędnych.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - (PP) Napisz równanie stycznej do okręgu, do którego należy punkt A. Zadanie 78

Zadanie 78.

Napisz równanie stycznej do okręgu, do której należy punkt A.
A. (x+3)^{2}+(y-5)^{2}=40 i A=(-9,7).

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - (PP) Wiadomo, że punkt A1 jest obrazem punktu A w symetrii względem osi OX. Zadanie 77

Zadanie 77.

Wiadomo że punkt A_{1}=(-2a+1;6) jest obrazem punktu A=(-7;3b-9) w symetrii

A. Osi x
B. Osi y
C. Początku ukłądu współrzędnych
Wyznacz a i b

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wejdź i odbierz koszulkę