Stereometria - Trapez ABCD jest trapezem równoramiennym. Oblicz pole tego trapezu. (PP). Zadanie 109

Zadanie 109.

Trapez ABCD jest trapezem równoramiennym. Oblicz

A. długość odcinka EC
B. długość odcinka AE
C. pole trapezu ABCD

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Stereometria - Wyznacz miarę kąta nachylenia płaszczyzny bocznej do płaszczyzny podstawy. (PP). Zadanie 108

Zadanie 108.

Wyznacz miarę kąta nachylenia płaszczyzny bocznej do płaszczyzny podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym krawędź podstawy ma długość 8 cm, a krawędź boczna: 10 cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Stereometria - Oblicz pole powierzchni, objętość, oraz długość przekątnej prostopadłościanu. (PP). Zadanie 107

Zadanie 107.

Oblicz:

A. Pole powierzchni, objętości, długości przekątnej prostopadłościanu.
B. Tangens kąta nachylenia tej przekątnej do płaszczyzny ABCD.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Oblicz x na podstawie rysunku. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa. (PP). Zadanie 305

Zadanie 305.

Oblicz x na podstawie rysunku.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Na rysunku punkt O jest środkiem okręgu. Oblicz miary katów wewnętrznych czworokąta ABCD. (PP). Zadanie 304

Zadanie 304.

Na rysunku punkt O jest środkiem okręgu. Długość łuku AD stanowi \frac{1}{12} długość okręgu, a długość łuku DC stanowi \frac{2}{9} długości okręgu. Oblicz miary kątów wewnętrznych czworokąta ABCD

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Oblicz miarę kąta wpisanego opartego na łuku. (PP). Zadanie 303

Zadanie 303.

Oblicz:

A. Miarę kąta wpisanego opartego na łuku równego \frac{5}{18} okręgu.
B. Miarę kąta \alpha na podstawie rysunku.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - (PR) Zaznacz na rysunku zbiory. Zadanie 98

Zadanie 98.

Zaznaczyć na rysunku zbiory:

A. A={(x,y)\in\Re^{2}:(x+y>2)\cup(x<3)}
B. B={(x,y)\in\Re^{2}:(x^{2}+y^{2}=1)\to(2x=y)}
C. C={(x,y)\in\Re^{2}:(x>y)\to(x+y>0)}
D. D={x\in\Re:Ay(x+y^{2}\le 3)}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 11. Zadanie 97

Zadanie 97.

Punkt S(-3,5) jest środkiem odcinka AB. Wyznacz współrzędne punktów A i B, jeżeli punkt A leży na osi OX, a punkt B na osi OY.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 10. Zadanie 96

Zadanie 96.

Wyznacz równanie prostej zawierającej środkową CD trójkąta ABC, którego wierzchołkami są punkty: A(-2,-1), B(6,1), C(-7,10).

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 9. Zadanie 95

Zadanie 95.

Oblicz pole rombu ABCD o wierzchołkach A(-11,-17), B(5,-4), którego przekątne przecinają się w punkcie (1,-1).

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO